Брой 23 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Димитър Димитров
КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА НЯКОИ ОТ СЪВРЕМЕННИТЕ РАЗРАБОТКИ
В ТЕОРИЯТА НА НЕОСЕСИМЕТРИЧНИТЕ АКРЕЦИОННИ ДИСКОВЕ
5
2. Димитър Димитров
ТЪНКИ ВИСКОЗНИ ЕЛИПТИЧНИ АКРЕЦИОННИ ДИСКОВЕ С ОРБИТИ, ИМАЩИ ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ПЕРИАСТРОНА. IV. ДОКАЗАТЕЛСТВО НА ХОМОГЕННОСТТА НА ДИНАМИЧНОТО УРАВНЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЩО СТРУКТУРАТА НА ДИСКА, ЗА ПРОИЗВОЛНИ СТЕПЕННИ ПОКАЗАТЕЛИ n
В ЗАКОНА ЗА ВИСКОЗИТЕТА η = β Σ n
19
3. Георгий Лизунов, Алла Федоренко, Людмил Банков, Ани Василева
ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ В АТМОСФЕРАТА, СВЪРЗАНИ С ДВИЖЕНИЕТО
НА СЛЪНЧЕВИЯ ТЕРМИНАТОР ПРЕЗ ВИСОКАТА АТМОСФЕРА НА ЗЕМЯТА
36
4. Димитър Вълев
ФЕНОМЕНОЛОГИЧНИ КВАРК-ЛЕПТОННИ МАСОВИ ВРЪЗКИ И ОЦЕНКИ
НА МАСИТЕ НА НЕУТРИНОТО
51
5. Евгения Руменина, Ваня Найденова, Георги Желев,
Васил Василев, Любомира Кралева
АЕРОКОСМИЧЕСКИ ПОЛИГОНИ В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
59
6. Рамзи Ахмед
АНАЛИЗ НА ТОЧНОСТТА НА КАРТОГРАФИРАНЕ, ИЗВЪРШЕН НА БАЗАТА НА СНИМКИ
И НАЗЕМНИ ОПОРНИ ТОЧКИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ GOOGLE EARTH
70
7. Гаро Мардиросян, Стилян Стоянов
СПЕКТРОФОТОМЕТЪР ЗА ИЗЛЕДВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ОЗОН
79
8. Таня Иванова, Иван Дандолов, Илиана Илиева, Йордан Найденов,
Маргарита Левинских, Владимир Сычев
НОВ СВЕТОДИОДЕН МОДУЛ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ, РАЗРАБОТЕН ПО ПРОЕКТА “ОРАНЖЕРИЯ-МАРС”
85
9. Пламен Костов, Светлана Сапунова
ПОДБОР НА ИЗКУСТВЕНИ ПОЧВИ (СУБСТРАТИ) ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ
В КОСМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ: НАЗЕМНИ ТЕСТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА НЯКОИ ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СУБСТРАТИТЕ
103
10. Валентина Цекова
АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БОЕН БEЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ
122
11. Стоян Танев, Пламен Трендафилов, Петър Генов, Людмила Танева
БЪРЗ АЛГОРИТЪМ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НОРМАЛНИ И ПАТОЛОГИЧНИ СЪБИТИЯ
В ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКИ ЗАПИСИ С ГОЛЯМА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
131
  Нови книги  
  Бойко Рангелов
НОВА КНИГА, ПОСВЕТЕНА НА ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ И КОСМИЧЕСКИТЕ МЕТОДИ
КАТО МОЩНО СРЕДСТВО ЗА БОРБА С ТЯХ
139
  In Memoriam
 
  ПРОФ. Д.Ф-М.Н. ИНЖ. НИКОЛА ГЕОРГИЕВ 141