Редакционна колегия на списание

AEROSPACE RESEARCH IN BULGARIA

Главен редактор проф. дтн Гаро Мардиросян ИКИТ-БАН g.mardirossian@space.bas.bg
Езиков редактор д-р Десислава Ганева ИКИТ-БАН dessislava.ganeva@gmail.com
Технически редактор маг. Цвета Среброва ИКИТ-БАН tsveta_srebrova@space.bas.bg
       
акад. Валерий Бондур Научноизследователски институт за аерокосмически мониторинг "Аерокосмос" Русия office@aerocosmos.info
акад. Виталий Старостенко Национална академия на науките Украйна Украйна vstar@igph.kiev.ua
проф. Герасимос Пападопулос Атински геодезически институт Гърция papadop@noa.gr
проф. Стефано Тинти Болонски университет Италия stefano.tinti@unibo.it
доц. д-р Пржемисъл Щих Карлов университет Чехия stych@natur.cuni.cz
чл. кор. дтн Петър Гецов Българска академия на науките България getsovp@space.bas.bg
чл. кор. дфн Петър Велинов Българска академия на науките България pvelinov@bas.bg
чл. кор. Петко Петков Технически университет - София България php@tu-sofia.bg
проф. дфн Петко Неновски Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН България pnenovski@geophys.bas.bg
проф. д-р Георги Желев Институт за космически изледвания и технологии - БАН България gjelev@space.bas.bg
проф. д-р Димитър Теодосиев Институт за космически изледвания и технологии - БАН България dteod@space.bas.bg
проф. д-р Евгения Руменина Институт за космически изледвания и технологии - БАН България roumenina@space.bas.bg
проф. д-р Лъчезар Филчев Институт за космически изледвания и технологии - БАН България lachezarhf@space.bas.bg
доц. д-р Таня Иванова Институт за космически изледвания и технологии - БАН България tivanova@space.bas.bg
доц. д-р Николай Загорски Институт за космически изледвания и технологии - БАН България nzagorski@space.bas.bg