Етичен кодекс на списание AEROSPACE RESEARCH IN BULGARIA

Настоящият етичен кодекс има за задача да формулира правилата, на които се основава приемането на ръкописи и публикуването им в списание Aerospace Research in Bulgaria, както и да урежда взаимоотношенията между автори и Редакция, които гарантират легитимността на публикациите, качеството на научното издание и са в интерес на ползвателя, научната общност, развитието на аерокосмическата наука и разпространението на научни знания.

Този кодекс се основава на ценностите и принципите, които определят допустимото и неприемливото в дейността на учените. Базира се на международно признати етични правила и стандарти, касаещи научните изследвания и е елемент от саморегулацията на научните общности, като част от общите етични правила, допълващи законовите разпоредби.

Научните публикации финализират всяко научно изследване и са общоприет и общопризнат начин за демонстриране на постигнатите научни или научно-практически резултати. Чрез тези публикации се дава публичност на изследванията, благодарение на  което получените резултати могат да се ползват от заинтересованите.

Авторите, които публикуват научните си резултати, носят пълната отговорност за тяхната достоверност и оригиналност.

В списанието не се публикуват материали, които са публикувани в други издания.

Плагиатството във всичките му форми е недопустимо.

Авторите трябва да цитират публикациите, които са използвали в текста, фигурите и таблиците, като са длъжни да спазват указаните правила за цитиране.

Не се допуска фалшифициране на данни, както и използване на неадекватни методи за техния анализ и интерпретация.

Подкрепяме трите основни начина за изразяване на признание в науката — добросъвестен списък на използваните автори, надлежно цитиране по установения ред и изказване на благодарност към други колеги за техни препоръки или помощ.

Приемаме за необходимо да се спазват изискванията и отговорностите при съавторство, като се зачитат не само старшинството, званията и степените, но и реалните заслуги на съответните автори.

Всички депозирани текстове преминават през процедура на рецензиране съобразно научните и издателските стандарти на списанието.

Редакционната колегия привлича за оценка на получените материали освен членовете си, също независими експерти включително и от чужбина, специалисти в съответната област.

Редакционната колегия взема решения за приемане или отказване да публикува материала въз основа на неговата значимост, оригиналност, яснота на изложението, оформяне и съответствие на темите на изследване с научната насоченост на списанието и уведомява автора за взетото решение.

Редакционната колегия може да върне материала на автора за корекции или преработване.

Авторът има възможност да направи възражения.

Ръкописи не се връщат.