ИНСТРУКЦИИ КЪМ АВТОРИТЕ

Ръкописите не трябва да са подадени или публикувани на друго място. Всички ръкописи са обект на рецензиране.

Процес на рецензиране

Процесът за  рецензиране на статиите, представени за публикуване в списание Aerospace Research in Bulgaria, е следният:

Авторско право (Copyright)

В съответствие със Закона за авторското право представеният за публикуване ръкопис не трябва да бъде публикуван на друго място и не трябва да дублира съществени части от публикуван преди това материал. Преди публикуването авторите трябва да декларират писмено съгласието си за предоставяне на авторските права.

Всеки автор е отговорен за оригиналността на представените за публикуване материали. Като част от стандартната политика и контролен механизъм на списание Aerospace Research in Bulgaria е дефиниран процентът на припокриване с вече публикувани статии. Този процент трябва да е максимум 15 %.

Редакционната политика е отговорност на Редакционната колегия на списание Aerospace Research in Bulgaria, но становищата и мненията на авторите се разглеждат като техни собствени.

Когато авторите на една статия са повече от един, ако не са представили Разпределителен протокол в Редакционната колегия, се приема че участието на всеки един от тях в % е поравно.

Оформяне

Ръкописите не трябва да надвишават 15 страници, включително фигури и таблици (общо не повече от 8 бр. в ръкопис). Всеки ръкопис трябва да бъде във формат .docx (MS Word 2007©– със съвместимост с MS Word 1997–2003©) или .doc (MS Word 1997–2003©), Times New Roman, 11 pt, единично междуредие. Към статията трябва да има придружително писмо, включващо имената, адреса, електронната поща и телефонен номер на кореспондиращия автор. Ръкописът трябва да бъде на английски (британски), допълнен с преведено заглавие и резюме на български и/или руски език. Българските автори трябва да предоставят и екземпляр на български език. Само правописни грешки подлежат на корекция. Мерните единици са в съответствие със System International (SI).

Заглавна страница
Първата страница на всеки ръкопис трябва да посочва заглавието на ръкописа, имената на авторите, тяхната месторабота и и-мейл.

Ключови думи
Не повече от 5.

Резюме
Всеки ръкопис трябва да има резюме (до 15 реда) на английски и на български или руски език (по избор на автора).

Таблици и фигури
Всички фигури в текста трябва да бъдат цитирани, като "Fig.". Надписът на фигурите е центриран под фигурата, Times New Roman, 10 пункта, Italic. Заглавията на таблиците са над тях в Times New Roman, 10 pt, ляво подравнени; шрифтът в таблиците е Times New Roman, 10 pt, Italic.

Формули
Формулите (не повече от 20 бр. в ръкопис) трябва да бъдат написани на Microsoft Equation© и номерирани последователно в скоби и подравнени вляво.

(1)                    E = m.c2

Цитирана литература
Позоваванията (не повече от 20 бр. в ръкопис), за предпочитане от рецензирани източници, трябва да са в края на ръкописа с поредния номер от позоваването им в текста, Times New Roman, 10 pt. Позоваването в текста е с пореден номер в квадратни скоби, т.е. [1]. Ако цитиранията в текста са три или повече, те трябва да бъдат разделени с дълго тире, т.е. [8–10]. Името на първия автор трябва да е с инверсия последвано от заглавие, име на списанието, година, том, брой и страници:
1. Bullard, E., I. Cooper. The determination of the masses necessary to produce a given gravitational field, Proc. Royal Soc., 1948, 194, 332–347. DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rspa.1948.0084.
Ако авторите са повече от двама имената им са разделени със запетая. В случай, че авторите са повече от пет (5) имената на първите трима се изписват, последвани от etal., напр.: Dachev, T., B. Tomov, Yu. Matviichuk et. al. …
Доклади в сборници от конференции трябва да бъдат форматирани, както следва: автор(и), заглавие, сборник, дата, година, издател и страници:
2. Streb, C., P. Richter, M. Lebert, T. Dachev, D.-P. Häder. R3D-B, radiation risk radiometer-dosimeter on BIOPAN (Foton) and expose on the International Space Station (ISS). Proceedings of the 2nd European Workshop on Exo/Astrobiology, Graz, Austria, 16–19 September 2002, (ESA SP-518), 71–74.
Заглавията на книгите и сборниците трябва да бъдат форматирани, както следва: автор(и), заглавие, град, издател, година на издаване, брой страници:
3. Kramer, H. Observation of the Earth and its environment - survey of missions and sensors. Berlin, Springer-Verlag, 2002, 1509 p.

Шаблон за оформяне на статия