Ръкописите не трябва да са подадени или публикувани на друго място. Всички ръкописи са обект на рецензиране.

Процес на рецензиране

Процесът за  рецензиране на статиите, представени за публикуване в списание Aerospace Research in Bulgaria, е следният:

Авторско право (Copyright)

В съответствие със Закона за авторското право представеният за публикуване ръкопис не трябва да бъде публикуван на друго място и не трябва да дублира съществени части от публикуван преди това материал. Преди публикуването авторите трябва да декларират писмено съгласието си за предоставяне на авторските права.

Всеки автор е отговорен за оригиналността на представените за публикуване материали. Като част от стандартната политика и контролен механизъм на списание Aerospace Research in Bulgaria е дефиниран процентът на припокриване с вече публикувани статии. Този процент трябва да е максимум 15 %.

Редакционната политика е отговорност на Редакционната колегия на списание Aerospace Research in Bulgaria, но становищата и мненията на авторите се разглеждат като техни собствени.

Когато авторите на една статия са повече от един, ако не са представили Разпределителен протокол в Редакционната колегия, се приема че участието на всеки един от тях в % е поравно.

Оформяне

Ръкописите не трябва да надвишават 15 страници, включително фигури и таблици (общо не повече от 8 бр. в ръкопис). Всеки ръкопис трябва да бъде във формат .docx (MS Word 2010©– със съвместимост с MS Word 1997–2010©) или .doc (MS Word 1997–2003©), Times New Roman, 11 pt, единично междуредие. Към статията трябва да има придружително писмо, включващо имената, адреса, електронната поща и телефонен номер на кореспондиращия автор. Ръкописът трябва да бъде на английски (британски), допълнен с преведено заглавие и резюме на български и/или руски език. Българските автори трябва да предоставят и екземпляр на български език. Само правописни грешки подлежат на корекция. Мерните единици са в съответствие със System International (SI).

Заглавна страница
Първата страница на всеки ръкопис трябва да посочва заглавието на ръкописа, имената на авторите, тяхната месторабота и и-мейл.

Ключови думи
Не повече от 6.

Резюме
Всеки ръкопис трябва да има резюме (до 15 реда) на английски и на български или руски език (по избор на автора).

Таблици и фигури
Всички фигури в текста трябва да бъдат цитирани, като "Fig.". Надписът на фигурите е центриран под фигурата, Times New Roman, 10 пункта, Italic. Заглавията на таблиците са над тях в Times New Roman, 10 pt, ляво подравнени; шрифтът в таблиците е Times New Roman, 10 pt, Italic.

Формули
Формулите (не повече от 20 бр. в ръкопис) трябва да бъдат написани на Microsoft Equation© и номерирани последователно в скоби и подравнени вляво.

(1)                    E = m.c2

Цитирана литература
Позоваванията (не повече от 15 бр. в ръкопис, за обзори – 40 бр.), за предпочитане от рецензирани източници, трябва да са в края на ръкописа с поредния номер от позоваването им в текста, Times New Roman, 10 pt. Позоваването в текста е с пореден номер в квадратни скоби, т.е. [1]. Ако цитиранията в текста са три или повече, те трябва да бъдат разделени с дълго тире, т.е. [8–10].

Името на първия автор трябва да е с инверсия последвано от заглавие, име на списанието, година, том, брой и страници:

1. Bullard, E., I. Cooper. The determination of the masses necessary to produce a given gravitational field, Proc. Royal Soc., 1948, 194, 332–347. DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rspa.1948.0084.

Ако авторите са повече от двама имената им са разделени със запетая. В случай, че авторите са повече от пет (5) имената на първите трима се изписват, последвани от etal., напр.: Dachev, T., B. Tomov, Yu. Matviichuk et. al. …
Доклади в сборници от конференции трябва да бъдат форматирани, както следва: автор(и), заглавие, сборник, дата, година, издател и страници:

2. Streb, C., P. Richter, M. Lebert, T. Dachev, D.-P. Häder. R3D-B, radiation risk radiometer-dosimeter on BIOPAN (Foton) and expose on the International Space Station (ISS). Proceedings of the 2nd European Workshop on Exo/Astrobiology, Graz, Austria, 16–19 September 2002, (ESA SP-518), 71–74.

Заглавията на книгите и сборниците трябва да бъдат форматирани, както следва: автор(и), заглавие, град, издател, година на издаване, брой страници:

3. Kramer, H. Observation of the Earth and its environment - survey of missions and sensors. Berlin, Springer-Verlag, 2002, 1509 p.

Шаблон за оформяне на статия