Списанието Aerospace Research in Bulgaria (Аерокосмически изследвания в България) е основано през 1978 г. Негов основател и първи главен редактор е акад. Кирил Серафимов (1978-1990). През годините главни редактори са проф. Борис Бонев (1991-1996), проф. Никола Георгиев (1996-2006) и проф. Гаро Мардиросян (2006- до сега).

акад. Кирил Серафимов проф. Борис Бонев проф. Никола Георгиев проф. Гаро Мардиросян

През годините списанието е издавано под различни имена. Първоначално е издавано под името Space Research in Bulgaria (Космически изследвания в България) (ISSN 0204-9104, № 1-8), от № 9 до № 15 името му е променено на Аерокосмически изследвания в България (ISSN 0861-1432), като продължава публикуването на български, руски и английски език.

От 2001 г. до днес, списанието е известно като Aerospace Research in Bulgaria (Аерокосмически изследвания в България) (№ 16- до сега, ISSN 1313-0927) и съдържанието му е изцяло на английски език, с резюмета на български или руски език.

Списание Aerospace Research in Bulgaria се издава от Институт за космически изследвания и технологии към Българска академия на науките (ИКИТ-БАН).

В списание Aerospace Research in Bulgaria се публикуват резултати от оригинални научни и приложни изследвания в областта на космическите изследвания. Това е единственото списание в България с оригинални научни и приложни материали в областта на науката, техниката и технологиите в областта на авиацията и космонавтиката.

Основните тематични области на списанието са:

Тези области включват:

Освен публикации във областта на фундаменталната и приложна наука, Aerospace Research in Bulgaria публикува и други изследвания, информация за важни национални и международни прояви в областта на космическите изследвания, представяне и рецензии на нови книги в областта на космическите изследвания и технологии и други.

В списанието се публикуват и научни доклади изнесени на организираната от ИКИТ-БАН ежегодна Научна конференция с международно участие Space, Ecology, Safety — SES (Космос, Екология, Сигурност), след рецензиране от членове на международен научен програмен комитет на Конференцията.

В списанието публикуват утвърдени и млади учени от БАН, специалисти от висши граждански и военни учебни заведения и други национални изследователски и образователни институции, както и чуждестранни автори — самостоятелно или в сътрудничество с български учени.

В по-широк план, списанието допринася за запознаване на широка читателска аудитория с развитието на аерокосмическата наука, техника и технологии.

Освен в България, чрез книгообмена на Българска академия на науките, при гостуване на чуждестранни учени у нас, при пътувания на наши учени в чужбина и по пощата, списание Aerospace Research in Bulgaria става достояние и в над 20 страни по света.