Индексиране и рефериране

Повече от половината от тиража се разпространява в сродни институции в чужбина и част от него се изпраща редовно до Международния библиотечен обмен на БАН.

Списание Aerospace Research in Bulgaria се индексира и реферира в:

        Emerging Sources Citation Index

                 Discovery Service (EDS)

  Index Copernicus

      ADS (Astrophysics Data System) of SAO/NASA abstracts

      WorldCat (Световна библиографска база данни)

      Library of Congress

     INSPIRE, the High Energy Physics information system

                     ESO Library Catalogue