Индексиране и рефериране

Повече от половината от тиража се разпространява в сродни институции в чужбина и част от него се изпраща редовно до Международния библиотечен обмен на БАН.

Списание Aerospace Research in Bulgaria се индексира и реферира в:

        Emerging Sources Citation Index

                 Discovery Service (EDS)

  Index Copernicus от 2011 г. с импакт-ранг ICV 2016: 74.40


Списанието се индексира още и от:

      WorldCat (Световна библиографска база данни)

      Library of Congress

     INSPIRE, the High Energy Physics information system

     ADS (Astrophysics Data System) of SAO/NASA abstracts

                     ESO Library Catalogue