Брой 24 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Димитър Димитров
ТЪНКИ ВИСКОЗНИ ЕЛИПТИЧНИ АКРЕЦИОННИ ДИСКОВЕ С ОРБИТИ, ИМАЩИ ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ПЕРИАСТРОНА. V. ЛИНЕЙНИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ УСРЕДНЕНИТЕ ПО АЗИМУТАЛНИЯ ЪГЪЛ МНОЖИТЕЛИ В ДИНАМИЧНОТО УРАВНЕНИЕ
5
2. Димитър Димитров
ТЪНКИ ВИСКОЗНИ ЕЛИПТИЧНИ АКРЕЦИОННИ ДИСКОВЕ С ОРБИТИ, ИМАЩИ ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ПЕРИАСТРОНА. VI. OПРОСТЯВАНЕ НА ДИНАМИЧНОТО УРАВНЕНИЕ
33
3. Димитър Вълев
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАПАЗВАНЕТО НА ТОТАЛНАТА ПЛЪТНОСТ НА ВСЕЛЕНАТА
ПРИ РАЗШИРЯВАНЕТО
60
4. Димитър Вълев
ОЦЕНКИ НА ТОТАЛНАТА МАСА И ПЛЪТНОСТ НА НАБЛЮДАЕМАТА ВСЕЛЕНА
ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗ НА РАЗМЕРНОСТИТЕ
67
5. Атанас Атанасов
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА МЕЗОПАУЗАТА ОТ СПЕКТРИ, ИЗМЕРЕНИ С ИНСТРУМЕНТА SATI ПРИ НАКЛОНЕНА КОМПОНЕНТА НА ФОНА. РЕЗУЛТАТИ ОТ ЧИСЛЕНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ
77
6. Цветан Дачев, Борислав Томов, Юрий Матвийчук, Пламен Димитров,
Франтишек Спурни, Ондржей Плоц, Юкио Учихори, Ервин Флукигер,
Карел Кудела, Ерик Бентон
ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНЕ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ В АТМОСФЕРАТА
ПО ДАННИ ОТ ПРИБОРИ, РАЗРАБОТЕНИ В БЪЛГАРИЯ
87
7. Стилиян Стоянов, Гаро Мардиросян
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ МЕЖДУ СВЕТОРАЗСЕЙВАНЕТО
И КОНТРАСТА НА РЕГИСТРИРАНОТО ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНА ЯРКОСТ НА ФОНА
109
8. Петър Димитров, Евгения Руменина
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ НЯКОИ ТАКСАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
НА ИГЛОЛИСТНИ НАСАЖДЕНИЯ И СПЕКТРАЛНИТЕ ДАННИ ОТ САТЕЛИТНИЯ СЕНЗОР ASTER
116
9. Рамзи Ахмед
ОЦЕНКА НА ПАРКИРАНЕТО В СТРАНАТА С ПОМОЩТА НА ДИСТАНЦИОННИ ДАННИ
129
10. Божидар Сребров, Илия Чолаков
ГЕОМАГНИТНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

139

11. Румен Недков
ОЦЕНКА НА ИНФОРМАЦИОННАТА ЕФЕКТИВНОСТ И КАЧЕСТВОТО НА ДАННИТЕ
ОТ МИКРОСПЪТНИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ МОНИТОРИНГ
146
12. Валентина Цекова
СИНТЕЗИРАНЕ НА ОПТИМАЛEН ФИЛТЪР ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИ
НА САМОНАСОЧВАЩ СЕ БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ С НЕПОДВИЖЕН КООРДИНАТОР
151
13. Райна Димитрова, Божана Табакова
ИМПУЛСНО – ДЪГОВИ ПЛАЗМЕНИ ПРОЦЕСИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ И НАВАРЯВАНЕ
162
  Новини
 
  Евгения Руменина, Георге Станкалие, Валентин Казанджиев
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТА „ТЕСТВАНЕ НА ДАННИ ОТ PROBA-V И VEGETATION ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ – PROAGROBURO
174
  Нови книги  
  Гаро Мардиросян
НОВА КНИГА В ОБЛАСТТА НА АЕРОКОСМИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
177
  Ради Радичев
НОВА КНИГА ЗА ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ И ЗАЩИТАТА ОТ ТЯХ
178
  Зденка Шенкова
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ - НЕЛИНЕЙНОСТИ И ОЦЕНКА.
КОМПЛЕКСНОСТ НА ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ, КОМПЛЕКСНИ БЕДСТВИЯ, МЕТОДОЛОГИИ, КАРТОГРАФИРАНЕ НА РИСКА, УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА
179