Брой 14 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Димитър Димитров
ЕЛИПТИЧНИ АКРЕАЦИОННИ ДИСКОВЕ С ПОСТОЯНЕН ЕКСЦЕНТРИТЕТ. І. СЛУЧАЙ
3
2. Мария Димитрова
ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕНЕРГООТДЕЛЯНЕТО В ТЯСНА ДВОЙНА СИСТЕМА
КАТО ФУНКЦИЯ ОТ ПАРАМЕТРИТЕ НА СИСТЕМАТА
11
3. Деян Гочев
ЕНЕРГО-СТРУКТУРЕН ИНВАРИАНТ В КОСМИЧЕСКАТА ПЛАЗМА
16
4. Николай Бирюк Владимир Дамгов
КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА СВОБОДНИТЕ ПРОЦЕСИ В ОБОБЩЕН ЛИНЕЕН ТРЕПТЯЩ КРЪГ
С ПЕРИОДИЧНИ ПАРАМЕТРИ. ЧАСТ 2. СТАБИЛНОСТ НА КАНОНИЧНИТЕ СИСТЕМИ
И НА ОБОБЩЕНА ЛИНЕЙНА РЕЗОНАНСНА ВЕРИГА
20
5. Симеон Денков, Христо Христов
ЕДНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТЕПЕНЧАТИТЕ ФУНКЦИИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ
НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ПРОЦЕСИ
31
6. Антонио Андонов, Зоя Хубенова
МОДЕЛИРАНЕ И ОЦЕНКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ
НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
35
7. Румен Недков
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОДЕЛИ ЗА СРАВНЕНИЕ ПО ДВОЙКИ ПРИ ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ АЕРОКОСМИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ
41
8. Никола Георгиев, Хернани Спиридонов
ПРОГРАМАТА "КОРИН-ЗЕМНО ПОКРИТИЕ", ПРИЛОЖЕНА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ
47
9. Владимир Вълчев
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ
НА СМЕСЕНО ДЪБОВО СЪОБЩЕСТВО
57
10. Тодор Тагарев
ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗДВИГАТЕЛЕН ПОЛЕТ ВЪВ ВЕРТИКАЛНА РАВНИНА
62
11. Таня Иванова, Пламен Костов, Светлана Сапунова, Гейл Бингхам, Стивън Браун
АПАРАТУРА ЗА ПРОЕКТА "ОРАНЖЕРИЯ СВЕТ" ПРЕЗ 1995 Г. И НЯКОИ ОПТИМИЗАЦИИ
ЗА БЪДЕЩИ ЕКСПЕРИМЕНТИ НА БОРДА НА ОРБИТАЛНА СТАНЦИЯ МИР
71
12. Франк Салисбъри, Гейл Бингхам, Уилям Кампбел, Джон Карман, Стивън Браун,
Линда Гилеспи, Пам Хол, Владимир Сычев, Игор Подолски, Маргарита Левински, Дейвид Бубенхейм, Борис Ендлер

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПШЕНИЦА СОРТ "СУПЕР-ДЖУДЖЕ" НА РУСКАТА ОРБИТАЛНА СТАНЦИЯ "МИР"
78
13. Камен Вълчев, Живко Жеков, Гаро Мардиросян, Иван Христов
ФОТОЕЛЕКТРИЧЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕФЕКТА НА МУАРОВ
89
14. Бойчо Бойчев
МАЛКИ ДВУКАНАЛНИ ФОТОМЕТРИ ПО ПРОЕКТИ "АКТИВЕН" И "АПЕКС"
92
15. Живко Жеков
ЕФЕКТИВНОСТ НА ВИЗИРНИ ОПТИЧНИ УРЕДИ ПРИ НАБЛЮДЕНИЕ НА ОТДАЛЕЧЕНИ ОБЕКТИ
102
16. Пламен Христов, Петър Гецов, Пламен Ангелов
ВЕРИФИКАЦИЯ НА ПРОГРАМНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМИ ЗА ПОЛУНАТУРНО МОДЕЛИРАНЕ ЧРЕЗ МОДЕЛИ НА ХОАР
105