Брой 26 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Димитър Димитров
АНАЛИТИЧНО ПРЕСМЯТАНЕ НА ДВА ИНТЕГРАЛА, ВЪЗНИКВАЩИ В ТЕОРИЯТА НАЕЛИПТИЧНИТЕ АКРЕЦИОННИ ДИСКОВЕ. III. РЕШАВАНЕ НА ПЪЛНАТА СИСТЕМА ОТ СПОМАГАТЕЛНИ ИНТЕГРАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ЛОГАРИТМИЧНИ ФУНКЦИИ В ТЕХНИТЕ ИНТЕГРАНДИ
5
2. Димитър Димитров
АНАЛИТИЧНО ПРЕСМЯТАНЕ НА ДВА ИНТЕГРАЛА, ВЪЗНИКВАЩИ В ТЕОРИЯТА НА ЕЛИПТИЧНИТЕ АКРЕЦИОННИ ДИСКОВЕ. IV. РЕШАВАНЕ НА ЕДИН ИНТЕГРАЛ, ОБЕЗПЕЧАВАЩ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ПРОИЗВОДНИТЕ, ВЛИЗАЩИ В ДЕТЕРМИНАНТАТА НА ВРОНСКИ
21
3. Цветан Дачев, Йорданка Семкова, Борислав Томов, Юрий Матвийчук,
Пламен Димитров, Николай Банков, Росица Колева, Стефан Малчев
ОПИСАНИЕ НА ПРИБОРИТЕ ОТ ТИПА „ЛЮЛИН“ И ГЛАВНИ НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ
46
4. Цветан Георгиев
РОБАСТО ИЗГЛАЖДАНЕ НА РЕДОВЕ ОТ ДАННИ ЧРЕЗ ПРОСТ БЪРЗ АЛГОРИТЪМ.
ПРЕКАРВАНЕ НА ТРЕНДА ПРИ ЗВЕЗДЕН ФЛИКЕРИНГ И КОНТИНУУМ ПРИ ЗВЕЗДЕН СПЕКТЪР
100
5. Филип Филипов
ФРАКТАЛЕН ПОДХОД КЪМ КОСМИЧЕСКИ СТРУКТУРИ, ОБЕКТИ И ДИНАМИЧНИ ЯВЛЕНИЯ
117
6. Велко Велков
ХИПОТЕЗА ЗА КОСМОЛОГИЧЕН МОДЕЛ НА ВСЕМИРА БЕЗ ГРАВИТАЦИЯ
136
7. Венета Гинева, Ирина Деспирак, Борис Козелов
ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ СУББУРИ, СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧНИ УСЛОВИЯ В СЛЪНЧЕВИЯ ВЯТЪР
145
8. Васил Василев, Евгения Руменина
МОНИТОРИНГ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ ЧРЕЗ ВРЕМЕВИ СЕРИИ ОТ SPOT-VGT NDVIs S10 ПРОДУКТ ЗА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
155
9. Васил Василев
ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ ЧРЕЗ ПИКСЕЛНО- ОРИЕНТИРАНА КОНТРОЛИРАНА КЛАСИФИКАЦИЯ ВЪРХУ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА EO-1 ALI ЗА ТЕСТОВИ УЧАСТЪК ЖИТЕН, РАЗПОЛОЖЕН В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
179
10. Лъчезар Филчев
РАЗВИТИЕ НА СПЪТНИКОВИТЕ СПЕКТРОМЕТРИЧНИ ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ОБЗОР

191

11. Светослав Забунов, Петър Гецов, Гаро Мардиросян
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ МОДЕЛИ МУЛТИРОТОРНИ БЕЗПИЛОТНИ ХЕЛИКОПТЕРИ ОТ СЕРИЯТА XZ
207
12. Иван Николов, Стефка Касърова, Нина Султанова
НЯКОИ АЕРОКОСМИЧЕСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОПТИЧНИТЕ ПОЛИМЕРИ
220
13. Васил Кавърджиков, Десислава Пашкулева, Иван Николов
МИКРО- И НАНО-ФОКУСИРАЩА ОПТИКА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ДИСТАНЦИОННИ ИЗОБРАЗЯВАЩИ СИСТЕМИ
243
14. Константин Методиев
ИЗМЕРВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА НАСИТЕНА ХИДРАВЛИЧНА ПРОВОДИМОСТ ЗА СУБСТРАТИ БАЛКАНИН И ТУРФЕЙС ПО МЕТОДА НА ПОСТОЯННИЯ ВОДЕН НАПОР
257
15. Петър Велинов
НОВ АНАЛИТИТИЧЕН ПОДХОД ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ЙОНИЗАЦИЯТА НА КОСМИЧЕСКИТЕ ЛЪЧИ В ОКОЛОПЛАНЕТНИТЕ ПРОСТРАНСТВА ПОСРЕСТВОМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОРАЖДАЩИ ЙОНИЗАЦИЯТА ФУНКЦИИ
266
  Нови книги  
  Гаро Мардиросян
ИНТЕРЕСНА И АКТУАЛНА КНИГА
291