Брой 25 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Димитър Димитров
АНАЛИТИЧНО ПРЕСМЯТАНЕ НА ДВА ИНТЕГРАЛА, ВЪЗНИКВАЩИ В ТЕОРИЯТА НА ЕЛИПТИЧНИТЕ АКРЕЦИОННИ ДИСКОВЕ. I. РЕШАВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИТЕ ИНТЕГРАЛИ,
ПОЯВЯВАЩИ СЕ ПРИ ТЯХНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ
5
2. Димитър Димитров
АНАЛИТИЧНО ПРЕСМЯТАНЕ НА ДВА ИНТЕГРАЛА, ВЪЗНИКВАЩИ В ТЕОРИЯТА
НА ЕЛИПТИЧНИТЕ АКРЕЦИОННИ ДИСКОВЕ. II. РЕШАВАНЕ НА НЯКОИ СПОМАГАТЕЛНИТЕ ИНТЕГРАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ЛОГАРИТМИЧНИ ФУНКЦИИ В СВОИТЕ ИНТЕГРАНДИ
35
3. Петър Велинов, Симеон Асеновски, Лъчезар Матеев, Едуард Вашинюк,
Александър Мишев
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЙОНИЗАЦИЯТА В СРЕДНАТА АТМОСФЕРА ПО ВРЕМЕ НА СЪБИТИЕТО GLE 70 ОТ ДЕКЕМВРИ 2006 ПОСРЕДСТВОМ МОДЕЛА CORIMIA
И НОРМАЛИЗИРАНЕ НА СПЕКТЪРА НА КОСМИЧЕСКИТЕ ЛЪЧИ
62
4. Мария Абунина, Анатолий Абунин, Анатолий Белов, Сергей Гайдаш, Йордан Тасев,
Петър Велинов, Лъчезар Матеев, Петър Тонев
ГЕОЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЛНЕЧНЫХ КОРОНАЛЬНЫХ ДЫР
С РАЗЛИЧНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
70
5. Цветан Дачев, Николай Банков, Борислав Томов, Юрий Матвийчук,
Пламен Димитров
ОСОБЕНОСТИ НА КОСМИЧЕСКАТА РАДИАЦИЯ В ОБКРЪЖАВАЩОТО ПРОСТРАНСТВО
НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОСМИЧЕСКА СТАНЦИЯ (МКС)
78
6. Цветан Дачев, Борислав Томов, Юрий Матвийчук, Пламен Димитров,
Николай Банков, Владислав Петров, Вячеслав Шуршаков, Олга Иванова,
Донат-Петер Хедър, Михаел Леберт, Мартин Шустер, Гюнтер Райтц,
Герда Хорнек, Ондреж Плоц
ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАДИАЦИОННАТА ОБСТАНОВКА НАБЛЮДАВАНА
С ДОЗИМЕТЪРА-РАДИОМЕТЪРА RD3-B3 НА СПЪТНИКА BION-M № 1
109
7. Татяна Зенченко, Малина Йорданова, Лилия Поскотинова, Анна Медведева,
Тодор Узунов, Александра Аленкова, Тамара Бреус
СИНХРОНИЗАЦИЯ НА ВАРИАБИЛНОСТИТЕ НА СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ И ГЕОМАГНИТНОТО ПОЛЕ:
ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ
125
8. Лъчезар Филчев
ОТКРИВАНЕ И ОЦЕНКА НА АБИОТИЧЕН СТРЕС, ПРИЧИНЕН ОТ УРАНОДОБИВ,
В ИГЛОЛИСТНИ ЛАНДШАФТИ (С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЪТНИКОВИ СПЕКТРОМЕТРИЧНИ ДАННИ
ОТ EO-1/HYPERION)
138
9. Васил Василев
АНАЛИЗ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ ПО СПЪТНИКОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ СЪС СВРЪХ-ВИСОКА ПРОСТРАНСТВЕНА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ ОТ WORLDVIEW-1 И QUICKBIRD-2
ЗА ТЕСТОВИ УЧАСТЪК НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ
154
10. Васил Василев
МОНИТОРИНГ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ ПО ВРЕМЕВИ СЕРИИ ОТ ВЕГЕТАЦИОНЕН ПРОДУКТ SPOT-VGT NDVIs S10 ВЪРХУ ОБРАБОТВАЕМАТА ТЕРИТОРИЯ НА Р. БЪЛГАРИЯ

172

11. Ваня Найденова, Стефан Стаменов
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ С ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ЦИФРОВ МОДЕЛ НА РЕЛЕФА ASTER GDEM И САТЕЛИТНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ВИСОКА ПРОСТРАНСТВЕНА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПСОБНОСТ ЗА РАЙОНА НА ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД
183
12. Мария Димитрова, Ива Иванова, Мариана Захаринова, Румен Недков
ПРИЛОЖЕНИЕ НА АЕРОКОСМИЧЕСКИТЕ МЕТОДИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ГОРСКИ И ПОЛСКИ ПОЖАРИ И ОЦЕНКА НА ИЗГОРЕЛИТЕ ПЛОЩИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 2011 г.
194
13. Петър Гецов, Зоя Хубенова, Димитър Йорданов, Вилям Попов
МОДЕЛИРАНЕ НА ЧОВЕКА – ОПЕРАТОР В СЛОЖНА СИСТЕМА,
ФУНКЦИОНИРАЩА В ЕКСТРЕМНИ УСЛОВИЯ
206
14. Петър Петков, Елисавета Александрова
НОВА КОНСТРУКЦИЯ НА АНТЕНА ЗА ПРИЕМНА СТАНЦИЯ ЗА СПЪТНИКОВО ТЕЛЕВИЗИОННО РАЗПРЪСКВАНЕ В KU-ОБХВАТА С ПОДОБРЕНА ДИАГРАМА НА ИЗЛЪЧВАНЕ
228
15. Живко Железов, Румен Недков, Димитър Теодосиев, Мария Биволарска,
Невен Георгиев, Иво Лилов, Георги Чамов, Спаска Янева
ФУНКЦИОНАЛНО ТЕСТВАНЕ НА КАМЕРА СЪС ЗАДВИЖВАНЕ
ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЛЯРИЗАЦИЯТА
НА СВЕТЛИНАТА ЧРЕЗ ИЗМЕРВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА СТОКС
239
  In memoriam  
  80 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО И 10 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА АКАД. ДИМИТЪР МИШЕВ 254