Брой 19 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Петър Гецов, Павел Пенев
НЯКОИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АЕРОКОСМИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОТБРАНАТА
5
2. Димитър Димитров
ТЪНКИ ВИСКОЗНИ ЕЛИПТИЧНИ АКРЕАЦИОННИ ДИСКОВЕ С ОРБИТИ
ИМАЩИ ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ПЕРИАСТРОНА. ДИНАМИЧНО УРАВНЕНИЕ ЗА ЦЕЛОЧИСЛЕНИ СТОЙНОСТИ НА СТЕПЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ВИСКОЗИТЕТА
16
3. Цветан Георгиев
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗПЪКНАЛИТЕ РАДИАЛНИ ПРОФИЛИ НА ГАЛАКТИЧНИТЕ ДИСКОВЕ ЧРЕЗ ФОРМУЛАТА НА СЕРСИК: ГАЛАКТИКИТЕ М 31, М 33, LMC, SMC И М 83
29
4. Никола Георгиев
АЛГОРИТЪМ ЗА ВИСОКОТОЧНО ПРИВЪРЗВАНЕ И РЕКТИФИКАЦИЯ
НА КОСМИЧЕСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ВИСОКА РАЗДЕЛИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ
46
5. Светлин Фотев, Димитър Йорданов, Христо Лукарски
КАРТИРАНЕ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ - АЕРО- ИЛИ САТЕЛИТНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
59
6. Гаро Мардиросян, Живко Жеков
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧЕСТОТНО-КОНТРАСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕЛЕКТРОННО-ОПТИЧНИ СИСТЕМИ
71
7. Валентин Атанасов, Георги Желев
АЛГОРИТЪМ ЗА ХАРЕКТИРИЗАЦИЯ НА ТЪМНИННИЯ ТОК НА ВИДЕОСПЕКТРОМЕТРИЧЕН МОДУЛ
77
8. Валентин Атанасов, Георги Желев
СЪВРЕМЕННИ CCD ПРИБОРИ, ПРИЛОЖИМИ ВЪВ ВИДИОМЕТРИЧНИ СИСТЕМИ
84
9. Румен Недков, Евгения Руменина, Георги Желев
МОНИТОРИНГ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ НА ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАД ПЛОВДИВ
С ПОМОЩТА НА СПЪТНИКОВИ ДАННИ С ВИСОКА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ
91
10. Бойчо Бойчев, Димитър Теодосиев
АПАРАТУРА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КВАЗИПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ
НИСКОЧЕСТОТНИ ЕЛЕКТРИЧНИ ПОЛЕТА В ОКОЛОЗЕМНАТА ПЛАЗМА
95
11. Бойчо Бойчев
МЕТОД И АПАРАТУРА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И СЕЛЕКЦИЯ НА
МАГНИТОСФЕРНИ И ЛИТОСФЕРНИ СИГНАЛИ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ
107
12. Владимир Дамгов, Николай Ерохин, Пламен Тренчев
ОСЦИЛАЦИОННО-ВЪЛНОВ МОДЕЛ КАТО НЕХОМОГЕННО ВОДЕНА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА
119
13. Владимир Дамгов, Николай Ерохин, Н. Зольникова, Пламен Тренчев
НЕДИФУЗИОНЕН МЕХАНИЗЪМ НА УСКОРЯВАНЕ НА ЗАРЕДЕНИ ЧАСТИЦИ
ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРОСТАТИЧЕН ВЪЛНОВ ПАКЕ
Т
135
14. Иван Габровски, Юлиана Каракънева
МОДЕЛИРАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЛИСТИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ЗАЩИТА
144
15. Борислав Беджев, Жанета Ташева, Росен Богданов
МЕТОД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ФАЗОВО МАНИПУЛИРАНИ КОМПЛЕМЕНТАРНИ СИГНАЛИ
В КОСМИЧЕСКИТЕ РАДИОЛОКАЦИОННИ СИСТЕМИ
154