Брой 12 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Владимир Дамгов, Арън Холден
КИК-ВЪЗБУЖДАНЕ НА "КВАНТОВАНИ" ТРЕПТЕНИЯ
5
2. Владимир Дамгов
ВЪЗБУЖДАНЕ НА "КВАНТОВАНИ" ТРЕПТЕНИЯ
И ПРИНЦИП НА ОБРАТИМОСТ НА МОДУЛАЦИОННО-ПАРАМЕТРИЧНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
27
3. Петър Велинов, Александър Попов, Иван Мастиков, Христо Спасов,
Максим Коен, Петко Неновски, Николай Калитенков

ПРОЦЕСЪТ НА ОБТИЧАНЕ НА ЛУНАТА ОТ СЛЪНЧЕВИЯ ВЯТЪР
КАТО ИЗТОЧНИК НА МАГНИТОСФЕРНИ СМУЩЕНИЯ
39
4. Богдан Димитров
РЕНОРМАЛИЗАЦИЯ НА ФОНОВИ ПОЛЕТА В БЛИЗКАТА ОКОЛНОСТ
НА ТОПОЛОГИЧЕСКИ ПРОСТРАНСТВЕНО-ВРЕМЕВИ СТРУКТУРИ (ОТ ТИП "РЪЧКИ")
ВСЛЕДСТВИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА СКАЛАРНИ И ГРАВИТАЦИОННИ ПОЛЕТА
ОТ ВТОРИ ПОРЯДЪК
51
5. Кирил Серафимов, Венета Коцева
ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ СПЪТНИЦИ И АЕРОНОМИЯТА
66
6. Хернани Спиридонов, Никола Георгиев
НЕОТЕКТОНИКА И ГЕОДИНАМИКА НА ПРЕДБАЛКАНА И СТАРА ПЛАНИНА
73
7. Антон Филипов, Гаро Мардиросян, Зоя Матеева, Бойко Рангелов
ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ
С ПОВИШЕНА ЕФЕКТИВНОСТ - МЕТОД И РЕАЛИЗАЦИЯ
84
8. Тодор Назырски, Георги Димитров, Чавдар Левчев, Христо Проданов
СКАНИРУЩАЯ АНТЕННА ДЛЯ ДВУХ ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ РАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Р-400 В РАМКАХ МЦКП "ПРИРОДА"
90
9. Орлин Цветков, Ангел Христов
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА КАЛМАНОВИЯ ФИЛТЪР В НАВИГАЦИОННИЯ АЛГОРИТЪМ
НА GPS - NAVSTAR / ГЛОНАСС
98
10. Петър Гецов, Пламен Христов, Пламен Ангелов
ПОДХОД ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ НА БАЗАТА НА МОДЕЛИ НА ХОАР
105
11. Антонио Андонов, Зоя Хубенова
МЕТОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОНОМНА СИНХРОНИЗАЦИЯ С ПРОГНОЗИРАНЕ
НА СЛУЧАЙНИ ФЛУКТУАЦИИ НА ЗАКЪСНЕНИЕТО В КОСМИЧЕСКИ РАДИОЛИНИИ
ЗА ВРЪЗКА И УПРАВЛЕНИЕ
123
12. Димитър Йорданов
ИЗВЕЖДАНЕ НА МАЛКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СПЪТНИЦИ ПО МНОГОСТЕПЕННА СХЕМА
ОТ САМОЛЕТ НОСИТЕЛ
130
13. Виктор Баранов, Христо Христов, Красимир Бояджиев, Станчо Петков
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОРМИРАНЕТО НА ПСЕВДОМЕТЕОРИТЕН ПОТОК ОТ ЧАСТИЦИ
138
14. Виктор Баранов, Игорь Лопа, Звезделин Чивиков, Христо Христов
ВАРИАЦИОННАЯ ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ ФОРМЫ ГОЛОВНЫ ЧАСТИ ПЛАНЕТНОГО ПЕНЕТРАТОРА
146
15. Милчо Вацов
КРЪГОВ ПОТОК ОТ ГАЗОВИ ЙОНИ В МАГНИТНО ПОЛЕ
151
16. Милчо Вацов
КВАЗИСТАТИЧНИ ПРОЦЕСИ И ТЕРМОДИНАМИЧНИ СЪСТОЯНИЯ В ИЗКУСТВЕН МОДЕЛ
НА ТОПЛИНЕН ДВИГАТЕЛ
167
17. Борис Василев
МЕТОД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ МАГНИТНОТО ПОЛЕ НА ЗЕМЯТА ЗА НАВИГАЦИОННИ ЦЕЛИ
178
  Авиация и космонавтика за всички  
  Димитър Йорданов
АПОЛО - РЕАЛИЗИРАНАТА АМЕРИКАНСКА АМБИЦИЯ
182
  Любка Георгиева, Цветан Цветков
СТИМУЛИРАЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА БЪЛГАРСКОТО КОСМИЧЕСКО МЕНЮ
ВЪРХУ РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА КОСМОНАВТИТЕ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ПОЛЕТИ
190
  Нови книги  
  ЕКОКАТАСТРОФИ (ПРИРОДНИ ЕКОЛОГИЧНИ КАТАСТРОФИ) 195