Брой 18 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Петър Гецов
АЕРОКОСМИЧЕСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЪВ ВОЙНАТА В ИРАК
5
2. Таня Иванова, Светлана Сапунова, Иван Дандолов
30 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АПАРАТУРА В КОСМОСА
14
3. Даниела Андреева, Лъчезар Филипов, Мария Димитрова
ВЛИЯНИЕТО НА ОПРЕДЕЛЕН ВИД НЕУСТОЙЧИВОСТИ ПРИ СТРУКТУРО-ОБРАЗУВАНЕТО
В АКРЕАЦИОНЕН ДИСК
24
4. Никола Георгиев, Светлин Фотев, Аврам Стоянов
АНАЛИЗ НА ТОЧНОСТТА НА ГЕОМЕТРИЧНОТО ПРИВЪРЗВАНЕ НА
КОСМИЧЕСКИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ДАННИ ОТ ДОСТАВЧИКА СПРЯМО GPS ИЗМЕРВАНИЯ
32
5. Стефан Чапкънов, Николай Банков, Венцислав Марков
ФОТОТОК ОТ ПОВЪРХНОСТТА НА СПЪТНИК "ИНТЕРКОСМОС БЪЛГАРИЯ-1300"
40
6. Л. Банков, А. Василева
ИЗМЕРВАНЕ НА ЙОННИЯ ДРЕЙФ В ЙОНОСФЕРАТА С ИЗПОЛЗВАНЕ
НА РЕЖИМ ВРЕМЕ ЗА ПРЕЛИТАНЕ
45
7. В. Дамгов, А. Карамишев
ВЪРХУ НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНДИКАЦИОННИ СИСТЕМИ
С ДВИЖЕЩА СЕ ЦЕЛ В РАДАРИ С ГЛАДКО СКАНИРАНЕ
57
8. Марияна Гушева, Пламен Ангелов, Пламен Христов, Боян Киров, Катя Георгиева
ЕЛИМИНИРАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПЛАВАЩИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА КОСМИЧЕСКИЯ АПАРАТ
ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ЙОНОСФЕРНАТА ПЛАЗМА
С ЦИЛИНДРИЧНА СОНДА НА ЛЕНГМЮИР
65
9. Л. Банков, А. Василева
ПРОСТ АДАПТИВЕН МЕТОД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦИЛИНДРИЧНА СОНДА НА ЛЕНГМЮИР
В ШИРОК ДИАПАЗОН НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА СПЪТНИКА
70
10. Костадин Шейретски
НЯКОИ ПОДХОДИ ПРИ МОДЕЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАОТИЧНИТЕ ЯВЛЕНИЯ
В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА
76
11. Ю. Симеонова, Л. Динкова, Т. Грозданова
КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ЕЛЕКТРОНА НА ПОВЪРХНОСТТА
НА АНТИФРИКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ
82
12. К. Янкова, Л. Филипов
МОДЕЛ НА АКРЕАЦИОНЕН ПОТОКВ ПРИСЪСТВИЕ НА МАГНИТНО ПОЛЕ
86
13. Константин Методиев
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА КРАЙНИТЕ ОБЕМИ И СХЕМИ РУНГЕ - КУТА
ЗА АЕРОДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ НА ОБТИЧАНЕТО НА КРИЛЕН ПРОФИЛ
90
14. Д. Йорданов, Р. Радушев, Н. Стойкова
МОДЕЛ НА ВЪТРЕШНИЯ КАНАЛ ЗА ПОПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ХЕЛИКОПТЕР
99
15. Антонио Андонов, Зоя Хубенова
АЛГОРИТЪМ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТ
106
16. В. Дамгов, П. Тренчев
ЕДИН КЛАС ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ С НЕЛИНЕЙНО ВЪЗБУЖДАНЕ
112
17. Антонио Андонов, Илка Стефанова, Кънчо Кънчев
СИНХРОНИЗАЦИЯ В СИСТЕМИ С РАЗПРЕДЕЛЕН СПЕКТЪР
120
18. Юлика Симеонова, Георги Сотиров
АНТИФРИКЦИОННИ СВОЙСТВА НА САМОСМАЗВАЩИ СЕ КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ
ПРИ ТРИЕНЕ ВЪВ ВАКУУМ
125
19. Илияна Илиева
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА РАСТЕНИЯ В ДВА РАЗЛИЧНИ СУБСТРАТА
ПРИ НАЗЕМЕН ЕКСПЕРИМЕНТ
131
20. Албена Павлова
ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ГОРСКИ ЕКОСИСТЕМИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКОЗЕМЕДЕЛИЕ
137
21. Лъчезар Филипов, Красимира Янкова, Даниела Андреева
НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА α ДИСК И АДЕКВАТНО-ДОМИНИРАЩ АКРЕАЦИОНЕН ДИСК. АВТОМОДЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ТЯХНОТО СРАВНЕНИЕ - ІІ
142
22. Борислав Беджев
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФАЗОВО МАНИПУЛИРАНИ КОМПЛЕМЕНТАРНИ СИГНАЛИ
В КОСМИЧЕСКИТЕ РАДИОЛОКАЦИОННИ СИСТЕМИ
155