Брой 10 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Никола Георгиев, Гаро Мардиросян, Младен Младеновски, Хернани Спиридонов
КОСМИЧЕСКИ, НАЗЕМНИ И МОДЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЛИТОСФЕРНИТЕ ДВИЖЕНИЯ
НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ И В БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА "ЕВРОПРОБ"
3
2. Никола Георгиев, Хернани Спиридонов
ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНАЛИТИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРБИТИТЕ НА ИСЗ
ПРИ ДИСТАНЦИОННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗЕМЯТА
13
3. Димитър Димитров
АПРОКСИМАЦИЯ НА ИЗВЪНФОКАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСВЕТЕНОСТТА
ПРИ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИМАЩИ ГАУСОВА ФУНКЦИЯ НА ИМПУЛСНИЯ ОТКЛИК
23
4. Гаро Мардиросян, Дора Неделчева, Томас Здравев
ОПТИМИЗАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ТЕХНИКО-ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПЕНЕТРАТОРЕН АКСЕЛЕРОМЕТЪР ЗА СЕИЗМОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПЛАНЕТАТА МАРС
31
5. Дойно Петков
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ,
ИЗПОЛЗВАНИ В КОСМИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
37
6. Доротея Иванова
МОДЕЛНА ОЦЕНКА НА УЛТРАВИОЛЕТОВ ОЗОНОМЕТРИЧЕН СПЪТНИКОВ ЕКСПЕРИМЕНТ
41
7. Таня Иванова
СИСТЕМА, ОСИГУРЯВАЩА РАЗВИТИЕТО НА ВИСШИ РАСТЕНИЯ,
ФУНКЦИОНИРАЩА НА ОРБИТАЛНА СТАНЦИЯ "МИР"
45
8. Юлика Симеонова
ФИЗИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ НА ВАКУУМНАТА ТРИБОЛОГИЯ
53
9. Румен Недков, Светозар Симеонов, Стоян Танев
НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ЦИФРОВАТА ОБРАБОТКА НА БИОСИГНАЛИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ
НА СИСТЕМАТА ЗА СБОР И ОБРАБОТКА НА ДАННИ "ЗОРА"
59
10. Румен Недков
СИСТЕМА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ЦИФРОВА ОБРАБОТКА НА БИОМЕДИЦИНСКИ СИГНАЛИ
В КОСМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
65
11. Венцеслав Рашков, Ангел Христов
МЕТОД НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ПРОМЕНЛИВА В ЗАДАЧАТА ЗА ФИЛТРАЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ КООРДИНАТИ И ПАРАМЕТРИТЕ НА ДВИЖЕНИЕ НА ПОДВИЖНИ ОБЕКТИ
71
12. Цанко Цанев
ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗВИТИЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СИСТЕМИ
ЗА СПЪТНИКОВИ СЪОБЩЕНИЯ И РАЗПРЪСКВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
84
13. Виктор Маринов, Тинка Грозданова, 0рлин Цветков
СИСТЕМА ЗА СБОР И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕЛЕМЕТРИЧНИ ДАННИ
90
14. Mеди Аструкова
СПЕКТРОМЕТРИЧЕН ПРЕДУСИЛВАТЕЛ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ
95