Брой 17 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Петър Гецов, Павел Пенев
АЕРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВОЕННИЯ ФАКТОР ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
5
2. Димитър Димитров
ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОПРОСТЯВАНЕ НА ДИНАМИЧНО УРАВНЕНИЕ
ЗАДАВАЩО ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЕЛИПТИЧНИТЕ АКРЕАЦИОННИ ДИСКОВЕ
17
3. Лъчезар Филипов, Красимира Янкова, Даниела Андреева
НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА α ДИСК И АДЕКВАТНО-ДОМИНИРАН АКРЕАЦИОНЕН ДИСК.
АВТОМОДЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ТЯХНОТО СРАВНЕНИЕ
23
4. Никола Георгиев, Светлин Фотев
МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ПРИВЪРЗВАНЕ НА КОСМИЧЕСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
С ВИСОКА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ, ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КООРДИНАТИТЕ
НА ОПОРНИ ТОЧКИ С GPS ИЗМЕРВАНИЯ
34
5. П. Тришка, Дж. Войта, А. Чапек, Дж. Чум, Д. Теодосиев, Г. Галев, И. Шибаев
ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО СНЧ ПОЛЕ НА БОРДА НА СПЪТНИК МАГИОН - 4:
СНЧ ЕКСПЕРИМЕНТ
47
6. Петър Неновски, Бойчо Бойчев
ВЪРХУ МЕХАНИЗМА НА ГЕНЕРАЦИЯ НА СЕИЗМИЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИГНАЛИ
54
7. Владимир Дамгов, Петър Георгиев
НЕЛИНЕЕН ОСЦИЛАТОР ПОД ВЪНШНО АСИХРОННО ВЪЗДЕЙСТВИЕ: СРАВНЕНИЕ НА КАНОНИЧНИТЕ И НЕКАНОНИЧНИТЕ ПЕРТУБЕРАЦИОННИТЕ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ
68
8. Хернани Спиридонов, Николай Георгиев
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕОТЕКТОНИКАТА И ГЕОДИНАМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ
84
9. Евгения Руменина
ПРОСТРАНСТВЕН И ВРЕМЕВИ АНАЛИЗ НА ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО В ДВЕ ОБЛАСТИ
ОТ РАЙОН "РАКОВСКИ"
97
10. Таня Иванова, Светла Сапунова, Пламен Костов, Иван Дандалов
ПОСЛЕДНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ С РАСТЕНИЯ В КОСМИЧЕСКАТА ОРАНЖЕРИЯ "СВЕТ"
НА БОРДА НА ОРБИТАЛНА СТАНЦИЯ "МИР"
108
11. Гаро Мардиросян, Бойчо Бойчев, Георги Сотиров, Бойко Рангелов
ОПТИМИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КООРДИНАТИТЕ ПРИ СТРЕЛБА
ПО НАЗЕМНИ ЦЕЛИ
118
12. Ирина Стоилова
ЧОВЕКЪТ КАТО ОБЕКТ НА ГЕОФИЗИЧНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
129
13. Павлина Иванова
ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИНЖЕКЦИОННИ МОДЕЛИ В МАГНИТОСФЕРАТА
С ПОМОЩТА НА СИМПЛЕКС МЕТОДА
137
14. Куньо Палазов, Стефан Спасов, Александър Бочев, Петър Байнов
НАБЛЮДЕНИЯ НА ОПТИЧНИ ЕМИСИИ И МАГНИТНИ ПОЛЕТА НА БОРДА НА СПЪТНИКА ИНТЕРБОЛ-2
144
15. Валентина Цекова, Емил Цеков
СЕЛЕКТИРАНЕ НА ЯРКИ ТОЧКОВИ ОБЕКТИ В ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗОБРАЖЕНИЕ
151
16. Валентина Цекова, Емил Цеков, Георги Сотиров
АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА ВИДИКОНА В ТЕЛЕВИЗИОНЕН ДАТЧИК НА АЕРОКОСМИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
157
17. Христо Христов, Виктор Баранов, Иван Гецов
ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИЯ ПО ВРЕМЕТО НА ЕФЕКТА ОТ ДЕЙСТВИЕТО
НА ПСЕВДОМЕТЕОРИТЕН ОБЛАК
164
18. Милен Цветков
ПРОБЛЕМИ И ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СПЪТНИКОВИ СЛЪНЧЕВИ ЕНЕРГОСТАНЦИИ
170
19. Атанас Атанасов
АНАЛИТИЧЕН МЕТОД ЗА ПРОВЕРКА НА ПРЕМИНАВАНЕТО НА СПЪТНИК
НАД РАЙОН ОТ ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ
179