Брой 22 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Димитър Димитров
TЪHKИ ВИСКОЗНИ ЕЛИПТИЧНИ АКРЕАЦИОННИ ДИСКОВЕ С ОРБИТИ ИМАЩИ ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ПЕРИАСТРОНА. ІІІ. ЧИСЛЕНИ ОЦЕНКИ НА ОБЛАСТТА НА ВАЛИДНОСТ НА РЕШЕНИЯТА
5
2. Петър Велинов, Лъчезар Матеев, Ханс Рюдер
АТМОСФЕРНИ ПРАГОВЕ НА ОТРАЗЯВАНЕ В ОБОБЩЕНИЯ МОДЕЛ НА ЙОНИЗОЦИОННИ ПРОФИЛИ ОТ ЗАРЕДЕНИТЕ ЧАСТИЦИ НА КОСМИЧЕСКИТЕ ЛЪЧИ В ПЛАНЕТНИТЕ ЙОНОСФЕРИ И АТМОСФЕРИ С АПРОКСИМАЦИЯ НА ФУНКЦИЯТА НА ЙОНИЗАЦИОННИТЕ ЗАГУБИ
ВЪРХУ 5 ЕНЕРГИЙНИ ИНТЕРВАЛА
19
3. Петър Велинов, Xанс Рудер, Лъчезар Матеев
ЗАКОНИ ЗА НАМАЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА И СКОРОСТ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПРОДУКЦИЯ
В ОБОБЩЕНИЯ МОДЕЛ НА ЙОНИЗАЦИОННИ ПРОФИЛИ ОТ ЗАРЕДЕНИТЕ ЧАСТИЦИ
НА КОСМИЧЕСКИТЕ ЛЪЧИ В ПЛАНЕТНИТЕ ЙОНОСФЕРИ И АТМОСФЕРИ С АПРОКСИМАЦИЯ
НА ФУНКЦИЯТА НА ЙОНИЗАЦИОННИТЕ ЗАГУБИ ВЪРХУ 5 ЕНЕРГИЙНИ ИНТЕРВАЛА
37
4. Атанас Атанасов
ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИТУАЦИОННИЯ АНАЛИЗ ПРИ ПЛАНИРАНЕ
НА НАЗЕМНИ И КОСМИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ С РЕШАВАНЕ НА "АЛТЕРНАТИВНА ЗАДАЧА"
51
5. Атанас Атанасов
ПАРАЛЕЛЕН ИНТЕГРАТОР НА СИСТЕМИ ОТ ОБИКНОВЕНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ
ЗА СИМУЛИРАНЕ НА КОСМИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ
59
6. Димитър Вълев
ОЦЕНКИ НА МАСИТЕ НА НЕУТРИНОТО И ГРАВИТОНА ПОСРЕДСТВОМ
ЕДИН ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕН ПОДХОД
68
7. Мариана Цанева
ТЕХНИКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКСТУРНИ ГРАНИЦИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ТЕКСТУРНИ ПРИЗНАЦИ
И ГРАДИЕНТНИ ДЕТЕКТОРИ
83
8. Пламен Костов, Иван Стоянов, Светлана Сапунова
ПОДБОР НА СУБСТРАТНИ СРЕДИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В КОСМИЧЕСКИ ОРАНЖЕРИИ: ЛАБОРАТОРЕН АПАРАТ ЗА ОЦЕНКА НА КЪЛНЯЕМОСТТА НА СЕМЕНА В УСЛОВИЯ
НА ПОВЪРХНОСТНИ СУБСТРАТНИ СЛОЕВЕ С ГРАДИРАНИ ВЛАЖНОСТИ
99
9. Любка Георгиева, Илиана Начева, Цветан Цветков
МОДУЛИ ОТ ХРАНИТЕЛНИ АДАПТОГЕНИ ЗА АСТРОНАВТИ И НАЗЕМНИ СЪСТАВИ
113
10. Марек Хичар
МОДЕЛИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНА СИСТЕМА ЗА АКТИВАЦИЯ НА ПОЛЕТА
122
11. Антонио Андонов, Галина Чернева, 3оя Хубенова
КОХЕРЕНТНО ФОРМИРАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛИ СЪС СКОКООБРАЗНО ИЗМЕНЕНИЕ
НА НОСЕЩАТА ЧЕСТОТА В АЕРОКОСМИЧЕСКИ РАДИОЛИНИИ
133
12. Памен Маноилов
АНАЛИЗ НА ЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР НА ЕЛЕКТРООКУЛОГРАФСКИ АРТЕФАКТИ
В ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМИ
142
13. Милен Замфиров, Петър Гецов
ОТНОСНО НЯКОИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪЛНИТЕ СЛЪНЧЕВИ ЗАТЪМНЕНИЯ
НА 11/08/1999 И 29/03/2006
151
  Нови книги  
  Бойко Рангелов
НОВА КНИГА ЗА ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ
158