Брой 16 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Петър Гецов
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ - МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ
5
2. Таня Иванова, Светлана Сапунова, Пламен Костов, Иван Дандолов
ПЪРВИ УСПЕШНИ ОПИТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ "ОТ СЕМЕ ДО СЕМЕ" В КОСМИЧЕСКАТА ОРАНЖЕРИЯ СВЕТ-2 ПРЕЗ 1997 ГОДИНА
12
3. Павлин Граматиков, Таня Иванова
БЛОК ОСВЕТЛЕНИЕ НА КОСМИЧЕСКАТА ОРАНЖЕРИЯ СВЕТ-2
24
4. Генадий Гдалевич, Стефан Чапкънов, Таня Иванова,
Мария Петрунова, Венцислав Марков

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕНЫХ ПРИ ПОМОЩИ СПУТНИКА "ИНТЕРКОСМОС-19"
С ИЗПОЛЗОВАНИЕМ ПРИБОРА П4
35
5. Мария Петрунова, Бончо Пеев
НЕПОСРЕДСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЙОНОСФЕРНИТЕ ПЛАЗМЕНО-СТРУКТУРНИ ПАРАМЕТРИ
В ЕКСПЕРИМЕНТ СЪС СФЕРИЧЕН ЙОНЕН УЛОВИТЕЛ
41
6. Димитър Теодосиев, Меди Аструкова, Румен Шкевов, Георги Галев
СОНДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НИСКОЧЕСТОТНИ ЕЛЕКТРИЧНИ ПОЛЕТА
НА БОРДА НА СПЪТНИКА "ИНТЕРКОСМОС-24 АКТИВЕН"
46
7. Меди Аструкова
ВЪРХУ КОНТАКТНАТА ПОТЕНЦИАЛНА РАЗЛИКА И МЕТОДИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕТО
И ЗА ЦЕЛИТЕ НА КОСМИЧЕСКАТА ТРИБОЛОГИЯ
54
8. Калинка Бакалова, Вичко Цанев
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА АТМОСФЕРНИТЕ ОПТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЪРХУ НАБЛЮДЕНИЯТА НА СЛЪНЧЕВАТА КОРОНА
61
9. Никола Георгиев, Румен Недков, Дора Неделчева
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОРБИТАЛЕН МЕТОД И GPS ИЗМЕРВАНИЯ НА ОПОРНИТЕ ТОЧКИ ОТ ТЕРЕНА ПРИ КООРДИНАТНОТО ПРИВЪРЗВАНЕ НА КОСМИЧЕСКИ ФОТОГРАФСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
70
10. Николай Банков, Людмила Тодориева
ОБРАБОТКА НА ДАННИ ОТ МИКРОВЪЛНОВАТА СИСТЕМА Р-400
НА БОРДА НА ОРБИТАЛНАТА СТАНЦИЯ "МИР"
82
11. Гаро Мардиросян, Димитър Данов
ПРЕДВАРИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА БАЛИСТИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ПЕНЕРАТОР
ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
89
12. Георги Желев, Евгения Руменина
МОНИТОРИНГ НА ЯЗ. "СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ"
С ИЗПОЛЗВАНЕ НА АЕРО И КОСМИЧЕСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
97
13. Венцислав Марков
СИСТЕМИ ЗА ПРЕДПУСКОВИ ИЗПИТАНИЯ И КАЛИБРОВКА ПО ВРЕМЕ НА ПОЛЕТА
НА УСТРОЙСТВОТО "ПОДСОЛНУХ" ПО ПРОЕКТА "ГРАНАТ"
107
14. Венцислав Марков, Аркадий Мелиорански, Лъчезар Филипов
РЕНГЕНОВ ТЕЛЕСКОП В АПАРАТА "ПОДСОЛНУХ" ПО ПРОЕКТА "ГРАНАТ":
НАУЧНА ПРОГРАМА И НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ В ХАРДУЕРНАТА МУ РЕАЛИЗАЦИЯ
112
15. Христо Христов, Виктор Баранов
ИЗОПЕРИМЕТРИЧНА ЗАДАЧА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА КУМУЛАТИВЕН ЗАРЯД
ЗА ПСЕВДОМЕТЕОРИТНИ ЧАСТИЦИ
119
16. Владимир Дамгов, Петър Георгиев
НЕЛИНЕЕН ОСЦИЛАТОР ПОД ВЪНШНО СИНХРОНИЗИРАЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ: СРАВНЕНИЕ НА ПЕРТУРБАЦИОННИТЕ И КАНОНИЧНИ МЕТОДИ НА АНАЛИЗ
124
  Съобщения  
17. Мария Димитрова
ОЧАКВАНИ НАБЛЮДАТЕЛНИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА АКРЕАЦИОННО ТЕЧЕНИЕ В ТЯСНА ДВОЙНА, ПРЕДВИЖДАНИ ОТ ДВУМЕРЕН ЧИСЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТ
144
18. Мария Димитрова
ВЛИЯНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ФЛИЧАЩАТА СЕ ГАЗОВА СТРУЯ
ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЕНЕРГООТДЕЛЯНЕТО ПРИ АКРЕАЦИЯ
148