Брой 11 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Владимир Дамгов, Петр Георгиев
ВОЗБУЖДЕНИЕ "КВАНТОВЫХ" КОЛЕБАНИЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ВНЕШНЕЙ НЕОДНОРОДНОЙ СИЛЫ
3
2. Владимир Дамгов, Петр Георгиев
ДИСКРЕТИЗАЦИЯ РАДИУСОВ ЦИКЛОТРОННОГО ДНИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА
В ПОЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ
19
3. Богдан Димитров
САМООРГАНИЗАЦИОННА ТЕОРИЯ И САМООРГАНИЗАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕОРИЯТА
НА МАГНИТОХИДРОДИНАМИЧНИТЕ АКРЕЦИОННИ ДИСКОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЦЕСА
НА ФОРМИРАНЕ НА ЕДРОМАЩАБНИ ТУРБУЛЕНТНИ ВИХРОВИ СТРУКТУРИ
В АКРЕЦИОННИ ДИСКОВЕ ОКОЛО ЧЕРНИ ДУПКИ И НЕУТРОННИ ЗВЕЗДИ
29
4. Димитър Димитров
КВАЗИГАУСОВА ФУНКЦИЯ НА ИМПУЛСНИЯ ОТКЛИК И ДВЕ АПРОКСИМАЦИИ
НА НЕЙНОТО ИЗВЪНФОКАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСВЕТЕНОСТТА
37
5. Тодор Назърски, Георги Димитров, Чавдар Левчев,
Гаро Мардиросян, Христо Проданов

СВРЪХВИСОКОЧЕСТОТНА ДВУПОЛЯРИЗАЦИОННА РАДИОМЕТРИЧНА СИСТЕМА Р-400
НА БОРДА НА МОДУЛА "ПРИРОДА" В СЪСТАВА НА ОРБИТАЛНИЯ КОМПЛЕКС "МИР"
47
6. Юлика Симеонова
НЯКОИ ВЛИЯНИЯ НА КОСМИЧЕСКИЯ ВАКУУМ ВЪРХУ КОСМИЧЕСКИТЕ АПАРАТИ
55
7. Стефан Чапкънов
ДАТЧИК ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СТРУКТУРНИ ПЛАЗМЕНИ ПАРАМЕТРИ
59
8. Ангел Христов, Орлин Цветков
РЕГИОНАЛЕН КОНТРОЛ НА ИНТЕГРИТЕТА И КАЧЕСТВОТО НА СИГНАЛИТЕ
ОТ КОСМИЧЕСКИТЕ НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ GPS/GLONASS
63
9. Георги Иванов, Борис Бонев
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЯКОИ АЕРОДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАРАШУТНА СИСТЕМА
ПО МЕТОДА НА ДИСКРЕТНИТЕ ВИХРИ
71
10. Георги Иванов
ПРОСТРАНСТВЕНО ПОЛЕ НА СКОРОСТИТЕ, ИНДУЦИРАНИ ОТ ВИХРОВ ОТРЯЗЪК,
ПРОИЗВОЛНО ОРИЕНТИРАН В ПРОСТРАНСТВОТО
80
11. Димитър Йорданов
МОДИФИКАЦИЯ НА ЛЕКИ САМОЛЕТИ ЧРЕЗ ЗАМЯНА НА ВИТЛОМОТОРНА ГРУПА
КАТО ПРОБЛЕМ НА СТАРТОВАТА МАСА
85
12. Румен Недков, Стоян Танев, Светозар Симеонов, Пламен Трендафилов
ИНТЕЛИГЕНТЕН МОДУЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИФЕРЕНЦИАЛНИЯ ПРАГ
НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ ПРИ СОМАТОСЕНЗОРНА СТИМУЛАЦИЯ
93
13. Виктор Баранов, Христо Христов, Станчо Петков, Красимир Бояджиев
РАЗРАБОТВАНЕ КУМУЛАТИВНИ ЗАРЯДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПСЕВДОМЕТЕОРИТНИ ЧАСТИЦИ
97
  Писма до редакцията
103