Брой 9 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Ролф Вернер
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПЛАЗМА С ПОМОЩТА НА НАДЛЪЖНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
3
2. Bладимир Дамгов
МЕТОД ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАТЧИКА СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА
6
3. Cтефан Чапкънов
ВЪРХУ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СОНДОВА АПАРАТУРА В УСЛОВИЯТА
НА АКТИВЕН КОСМИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ
17
4. Гаро Мардиросян, Румяна Кынчева
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИКАТРИСЫ ОТРАЖЕНИЯ
21
5. Живко Жеков, Доротея Иванова, Васил Захариев, Ангел Христов
ВАРИАЦИИ НА ОБЩОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОЗОН В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
29
6. Томас Здравев, Дора Крежова, Дойно Петков
МЕТОД ЗА МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ЛИНЕЙНИ СИСТЕМИ
ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ
33
7. Юлика Симеонова
ОСОБЕНОСТИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА МИКРОКАНАЛНИТЕ ПЛАСТИНИ
В ЛАБОРАТОРНИ УСЛОВИЯ
38
8. Володя Николов
МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АЕРОДИНАМИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА КРЪСТООБРАЗНИ КРИЛА ПРИ ДОЗВУКОВИ СКОРОСТИ НА ПОЛЕТА
ЧРЕЗ ПРОСТРАНСТВЕНА ВИХРОВА СХЕМАТИЗАЦИЯ ПА КРИЛОТО
43
9. Володя Николов
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАЦИОНАРНИТЕ Н НЕСТАЦНОНАРНИТЕ АЕРОДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ ПРИ ДОЗВУКОВИ СКОРОСТИ
ЧРЕЗ ВИХРОВ МЕТОД
55
10. Димитър Йорданов, Юлика Симеонова, Aнтон Шопов
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДА НА ЕЛЕКТРОННАТА ОЖЕ-СПЕКТРОСКОПИЯ ЗА АНАЛИЗ
НА ПУКНАТИНА В КОРПУСЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ АВИАЦИОНЕН ДВИГАТЕЛ
69
11. Bладимир Гочев
ВЛИЯНИЕ И А ТЕХНИКО-ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САМОЛЕТА
ВЪРХУ ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ МУ РАЗХОДИ
75
12. Ангел Генчев
КАПАЦИТИВНО-ДИОДЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ НА НАПРЕЖЕНИЕ
88
  Нови книги
 
  ОТ КОСМОСА СРЕЩУ ЕКОЛОГИЧНИТЕ КАТАСТРОФИ 93
  In memoriam  
  АКАД. КИРИЛ СЕРАФИМОВ (24.V.1932 - 2.IV.1993) 95