Брой 8 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Д. Г. Гочев, П. И. Неновски
СИНЕРГЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА ПРИРОДАТА НА СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИТЕ ВРЪЗКИ
3
2. Р. Т. Колева, И. Ст. Кутиев
СУБАВРОРАЛЬНЫЕ СКОРОСТИ ДРЕЙФА В ВОЗМУЩЕННЫХ ГЕОМАГНИТНЫХ УСЛОВИЯХ
13
3. Д. В. Панчева, Е. М. Апостолов
ДЪЛГОПЕРИОДИЧИН ВАРИАЦИИ В ЙОНОСФЕРНАТА АБСОРБЦИЯ, НАБЛЮДАВАНИ
ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД НА 1984/1985 Г.
21
4. М. К. Кандева, Ю. М. Симеонова, Н. Т. Манолов, В. М. Пътов
ОСОБЕНОСТИ НА ТРИБОЛОГИЧНИТЕ ЯВЛЕНИЯ В КОСМОСА
33
5. Г. X. Мардиросян, В. М. Фремд
ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ПЕНЕТРАТОРНЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРСА
39
6. И. С. Илиев, Е. К. Руменина, Н. Д. Пелова
СПЕКТРАЛНА ОТРАЖАТЕЛНА СПОСОБНОСТ НА ПОЧВИТЕ,
РАЗПРОСТРАНЕНИ НА КЛЮЧОВ УЧАСТЪК "БОКИНИ" (ПОЛША)
47
7. Р. X. Кънчева
СПЕКТРОМЕТРИЧНИ И БИОМЕТРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗИМНА ПШЕНИЦА
ПО ВРЕМЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ "ТЕЛЕГЕО-87"
54
8. Г. X. Мардиросян, Д. П. Инджева, Ж. С. Жеков, Д. X. Иванова, К. Д. Вълчев
НАЗЕМЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ СВЕТЕНЕТО НА ВИСОКАТА АТМОСФЕРА
ПО ПРОГРАМАТА "ШИПКА" ЗА ПОЛЕТА НА ВТОРИЯ БЪЛГАРСКИ КОСМОНАВТ
60
9. Л. Ст. Филипов, Л. Филипова, А. С. Дечева, Ц. Е. Стоянов
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМПЛЕКСНОТО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ
В ПРЕДБАЛКАНА МЕЖДУ РЕКИТЕ ИСКЪР И ВИТ
65
10. Е. Т. Цветков
СИСТЕМА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕЛЕМЕТРИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
ОТ КОСМИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ
72
11. А. Г. Генчев
ЕФЕКТИВЕН ИМПУЛСНО-РЕЗОНАНСЕН ТОКОЗАХРАНВАЩ ИЗТОЧНИК
С ШИРОКА ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
76