Брой 21 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Димитър Димитров
ТЪНКИ ВИСКОЗНИ ЕЛИПТИЧНИ АКРЕЦИОННИ ДИСКОВЕ С II. ПОЛИНОМНИ РЕШЕНИЯ
НА ДИНАМИЧНОТО УРАВНЕНИЕ ЗА ЦЕЛОЧИСЛЕНИ СТОЙНОСТИ НА СТЕПЕНИТЕ
В ЗАКОНА ЗА ВИСКОЗИТЕТА
7
2. Атанас Атанасов
ИНТЕГРИРАНЕ НА УРАВНЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНИ СПЪТНИЦИ НА ЗЕМЯТА
С ИЗБОР НА СХЕМИ НА РУНГЕ-КУТА-ФЕЛБЕРГ С ОПТИМАЛЕН РЕД НА ТОЧНОСТ
24
3. Евгения Руменина, Георги Желев, Румен Недков, Ваня Найденова, Георги Кънев
ПРОСТРАНСТВЕН МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА АНТРОПОГЕННАТА ПРЕОБРАЗУВАНОСТ
С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕОИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
35
4. Живко Жеков
ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ СВЕТОРАЗСЕЙВАНЕТО И ЯРКОСТТА НА ОБЕКТА ПРИ НАБЛЮДЕНИЕ
С ВИЗИРНИ ОПТИЧНИ УРЕДИ
48
5. Живко Жеков, Гаро Мардиросян
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЪГЛОВИТЕ КООРДИНАТИ НА АСТРОНОМИЧНИ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ
55
6. Палмира Панова, Петър Гецов
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЪТНИКОВИ И САМОЛЕТНИ СИСТЕМИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НЕФТ
В МОРСКИТЕ ЗОНИ
62
7. Николай Петров, Бойчо Бойчев
МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА НАДЕЖДНОСТТА НА ЕЛЕКТРОННИ АПАРАТУРИ
В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
80
8. Виктор Баранов, Иван Гецов
ИМПУЛСНО РАЗШИРЕНИЕ НА ЦИЛИНДРИЧНА ОБЛИЦОВКА ОТ ТЕРМОЕЛАСТИЧЕН - ВЯЗКОПЛАСТИЧЕН МАТЕРИАЛ ПОД ДЕЙСТВИЕТО НА ВЪТРЕШНО НАЛЯГАНЕ
93
9. Борислав Беджев, Жанета Ташева, Росен Богданов
МЕТОД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ФАЗОВО МАНИПУЛИРАНИ КОМПЛЕМЕНТАРНИ СИГНАЛИ
В КОСМИЧЕСКИТЕ РАДИОЛОКАЦИОННИ СИСТЕМИ
105
10. Жанета Ташева
НЯКОИ СТАТИСТИЧЕСКИ СВОЙСТВА НА СВИВАЩИЯ-МУЛТИПЛЕКСИРАЩ ГЕНЕРАТОР
115
11. Милена Костова, Валери Джуров
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВРN И LVQ. НЕВРОННИ МРЕЖИ ПРИ РАЗПОЗНАВАНЕ
НА РАДИОХОЛОГРАФСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ
132
12. Милена Костова
ПРИЛОЖЕНИЕ НА FUZZY ЛОГИКА В КАЧЕСТВОТО НА РАЗМИТ ИЗВОД ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ
НА ВХОДНИ ДАННИ ПРИ РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДИНАМИЧЕН ОБЕКТ
150
13. Борис Василев, Цветан Стоянов
СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ ЗА СИСТЕМАТА EGNOS ЗА РЕГИОНА НА
ИЗТОЧНА И ЮЖНА ЕВРОПА - ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ
167
14. Велин Кралев
МОДЕЛ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МНОЖЕСТВО КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ
В СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
181
15. Бранимир Жеков
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ПРОЕКТИ ПО АКВИЗИЦИЯ - СТАНДАРТИ И ПРАКТИКИ
188
16. Бранимир Жеков
ЕДИН ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННА ЗАЩИТА
198
17. Иван Попов, Георги Попов
СЪВРЕМЕННИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА
ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ АТАКИ С ТОКСИЧНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА
208
18. Иван Попов, Георги Попов
СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ ЗА АЕРОЗОЛНА МАСКИРОВКА НА БРОНЕТАНКОВА ТЕХНИКА
218