Брой 13 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Богдан Димитров
ВЪРХУ ТЕОРИЯТА НА ПЕРТУРБАТИВНАТА ГРАВИТАЦИЯ И КВАНТОВАТА ГРАВИТАЦИЯ НА ИЗКРИВЕН ФОН. І. РАЗЛАГАНЕ НА ГРАВИТАЦИОННИЯ ЛАГРАНЖИАН ДО ВТОРИ ПОРЯДЪК
3
2. Богдан Димитров
ВЪРХУ ТЕОРИЯТА НА ПЕРТУРБАТИВНАТА ГРАВИТАЦИЯ И КВАНТОВАТА ГРАВИТАЦИЯ НА ИЗКРИВЕН ФОН. ІІ. ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОВАРИАНТНИ ПРОИЗВОДНИ И ТЕНЗОРИ ОТ ТРЕТИ РАНГ
11
3. Мария Димитрова
МОГАТ ЛИ БЪРЗИТЕ НЕПЕРИОДИЧНИ ВАРИАЦИИ В РЕНТГЕНОВАТА СВЕТИМОСТ
ДА СЕ ПОРАЖДАТ ВЪВ ВЪНШНАТА ЧАСТ НА АКРЕЦИОННИЯ ПОТОК
19
4. Мария Димитрова
СТРУКТУРА НА АКРЕЦИОННОТО ТЕЧЕНИЕ В ТЯСНА ДВОЙНА ЗВЕЗДНА СИСТЕМА КАТО ФУНКЦИЯ НА РАДИАЛНАТА СКОРОСТ НА ВТИЧАНЕ- ДВУМЕРНА ЧИСЛЕНА СИМУЛАЦИЯ
27
5. Димитър Данов, Александър Бочев
ТОЧНОСТ НА МОДЕЛНИТЕ ПРЕСМЯТАНИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СПЪТНИКОВИТЕ
МАГНИТОМЕТРИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ
36
6. Петър Гецов, Пламен Христов, Пламен Ангелов
ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
НА БАЗАТА НА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ОТ РАЗЛОЖЕНИЕТО
НА ПРЕДХОДНИТЕ ФУНКЦИИ В РЕД ОТ ФУНКЦИИ НА УОЛШ
43
7. Виктор Баранов, Христо Христов, Гаро Мардиросян
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА ФОРМИРОВАНИЯ ПСЕВДОМЕТЕОРИТНЫХ ЧАСТИЦ ПРИ "НОРМАЛЬНОЙ" СХЕМЕ СХЛОПЫВАНИЯ КУМУЛЯТИВНОЙ ОБЛИЦОВКИ
49
8. Виктор Баранов, Игорь Лопа, Христо Христов, Звезделин Чивиков
МЕХАНИЗМ ПРОБИТИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБШИВКИ АЭРОКОСМИЧЕСОГО АПАРАТА
54
9. Николай Бирюк, Владимир Дамгов
КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА СВОБОДНИТЕ ПРОЦЕСИ В ОБОБЩЕН ЛИНЕЕН ТРЕПТЯЩ КРЪГ С ПЕРИОДИЧНИ ПАРАМЕТРИ. І. СТРУКТУРА НА ДИФЕРЕНЦИАЛНИТЕ УРАВНЕНИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ ПРОЦЕСИ В ХАМИЛТОНОВИ ТРЕПТЯЩИ КРЪГОВЕ
59
10. Владимир Дамгов
ПРИЕМНИК НА ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ
83
11. Виталий Чмырев, Николай Исаев, Виктор Ораевски,
Димитър Теодосиев, Бойчо Бойчев

ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН КОНТРОЛ ОТ КОСМОСА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЯТА, ПРЕДИЗВЕСТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И ТЕХНОГЕННИ КАТАСТРОФИ. ЕКСПЕРИМЕНТ "СЕИЗМОПРОГНОЗ" ОТ КОСМИЧЕСКИ ПРОЕКТ "ЕДИНСТВО"
94
12. Милчо Вацов
ПСЕВДООТРАЖАТЕЛЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДРЕЙФОВАТА СКОРОСТ НА СВОБОДНИ ЙОНИ ПОД ДЕЙСТВИЕ НА ПОСТОЯННИ И ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИ МАГНИТНО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ С ПРОИЗВОЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОСТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ВЕКТОР
105
13. Деян Гочев
ЕНЕРГОСТРУКТУРЕН ИВНАРИАНТ. ПРЕДПОСТАВКИ И СЪЩНОСТ
137
  Съобщения 143
  Авиация и космонавтика за всички
147